Algemene informatie

Naam van de website
Garantiefonds voor financiële diensten
URL van de website
https://www.garantiefonds.belgium.be
Datum van de controle
17-04-2024
Aantal gecontroleerde pagina's
19

Waarom dit verslag?

Alle websites van overheidsdiensten, van federaal tot gemeentelijk niveau, moeten sinds 23 september 2020 toegankelijk zijn. Dit helpt niet alleen de 15% van de bevolking die lijdt aan een visuele, auditieve, cognitieve of motorische handicap, maar verbetert de toegang voor iedereen.

Dit verslag werd gemaakt door de Federale Overheidsdienst BOSA, dat in het Koninklijk Besluit van 5 september 2019 aangeduid is als het controle-orgaan voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties voor de publieke sector. Deze dienst rapporteert elk jaar de stand van zaken in België aan de Europese instanties zoals voorzien in de Europese Richtlijn (EU) 2016/2102.

Voor meer informatie over de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties voor de publieke sector in het algemeen is er de website accessibility.belgium.be

Meer uitleg over de verschillende onderdelen

Het eerste deel, Sectie A controleert of er een webtoegankelijkheidsverklaring, die vanaf 23 september 2020 verplicht is, aanwezig is op de website. Bovendien wordt er ook gecheckt of alle nodige informatie vermeld wordt in die verklaring.

Het tweede deel, Sectie B is een grotendeels automatisch uitgevoerde controle die nagaat of de website of mobiele applicatie voldoet aan de toegankelijkheidscriteria die beschreven zijn in de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Ter info: de nummering van deze sectie lijkt willekeurig, maar volgt de WCAG-criteria versie 2.1 nummering, enkel de criteria en toegankelijkheidstechnieken die nagekeken worden in een vereenvoudige, grotendeels automatische controle zijn hier opgenomen.

A. Controle van de toegankelijkheidsverklaring

De controle van de toegankelijkheidsverklaring is een handmatige controle en heeft betrekking op de naleving van de regels die zijn beschreven in Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1523 van de Commissie van 11 oktober 2018.

Op de website is een toegankelijkheidsverklaring aanwezig
Ja

Indien er een toegankelijkheidsverklaring aanwezig is, zijn de volgende elementen gecontroleerd:

1. Gemakkelijke toegang tot de verklaring

Een link naar de verklaring is aanwezig op de homepage.
Ja
Een link naar de verklaring is aanwezig op elke webpagina.
Ja

2. Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van de verklaring is beschreven
Ja

3. Nalevingsstatus

Het controle-orgaan stelde de volgende status vast
Gedeeltelijk toegankelijk

4. Niet-toegankelijke inhoud

De redenen voor de niet-toegankelijkheid van de inhoud zijn opgesomd
Ja

5. Voorbereiding van de toegankelijkheidsverklaring

De datum van opstelling van de verklaring is vermeld
Ja
De methode die wordt gebruikt om de verklaring voor te bereiden is aangegeven
Ja
De datum van de laatste herziening van de verklaring is vermeld
Ja

6. Feedback en contactgegevens

Het feedbackmechanisme is beschreven
Ja
Een link ernaartoe is aanwezig
Ja

7. Procedure om de naleving te waarborgen

De procedure die moet worden gevolgd in geval van een onbevredigend antwoord op een notificatie of verzoek is beschreven.
Ja
De contactgegevens van het bevoegde controleorgaan zijn vermeld.
Ja

B. Toegankelijkheidscontrole

De toegankelijkheidscontrole heeft betrekking op een selectie van WCAG 2.1-elementen. Dit wordt automatisch gedaan door de BOSA Accessibility Auditing Tool en heeft betrekking op de hoofdpagina en de twee niveaus eronder. De controles "2.1.1 Toetsenbord" en "2.4.7 Zichtbaarheid van de focus" worden handmatig uitgevoerd en hebben alleen betrekking op de homepage.

1. Waarneembaar

De inhoud van het web wordt beschikbaar gesteld aan de zintuigen - het zicht, het gehoor en/of de aanraking.

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content
Beschrijving van de testsPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Tekstalternatieven bieden voor de gebiedselementen van een image map 0 0 H24
Geef een linktitel die de functie van de link voor een ankerelement beschrijft 0 0 H30
Gebruik het alt-attribuut op het img element 0 0 H37
Gebruik een leeg alt-attribuut zonder titelattribuut op een img-element voor afbeeldingen die door assistentietechnologieën moeten worden genegeerd 0 0 H67
Gebruik een alt-attribuut op een afbeelding die wordt gebruikt als een verzendknop 0 0 H36
Lever een tekstequivalent voor het area-element van een afbeelding met aanklikbare zones 0 0 H24
Combineer een afbeelding en een linktitel voor dezelfde bron in één enkele link 0 0 H2
Gebruik de body van het objectelement 0 0 H53
Geef een tekstequivalent voor het applet-element 0 0 H35

1.3 Aanpasbaar

Creëer inhoud die op verschillende manieren kan worden gepresenteerd (bv. vereenvoudigde lay-out) zonder dat er informatie of structuur verloren gaat

1.3.1 Informatie en relaties
Beschrijving van de testsPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Gebruik h1-h6 om sectiekoppen te identificeren. 0 0 H42
Gebruik van het label-element om labels te associëren met formuliervelden 0 0 H44
Gebruik van semantische markeringen om benadrukte of speciale tekst te markeren 0 0 H49
Gebruik het titelattribuut om een formulierveld te identificeren wanneer het label-element niet kan worden gebruikt 0 0 H65
Gebruik het scope-attribuut om kopcellen en gegevenscellen in gegevenstabellen te associëren 0 0 H63
Gebruik id- en headersattributen om gegevenscellen te associëren met header-cellen in gegevenstabellen 0 0 H43
  • Gebruik id- en headersattributen om gegevenscellen te associëren met header-cellen in gegevenstabellen
  • Gebruik het scope-attribuut om kopcellen en gegevenscellen in gegevenstabellen te associëren
0 0
  • Gebruik het caption-element om een tabeltitel te koppelen aan tabelgegevens
  • Met behulp van het samenvattingsattribuut van het tabel-element kunt u een voorbeeld van een gegevenstabel bekijken
0 0
Geef een beschrijving van de veldgroepen met behulp van de fieldset- en legend-elementen 0 0 H71
Organiseer een pagina met behulp van sectiekoppen 0 0 G141
Het mislukken van de succescriteria 1.3.1 en 4.1.2 had te maken met het feit dat de associatie tussen het label en de UI-component niet programmatisch te bepalen is. 0 0 F68

1.4 Onderscheidbaar

Vereenvoudig de visuele en auditieve perceptie van de inhoud door de gebruiker, met name door de voorgrond van de achtergrond te scheiden

1.4.3 Contrast (Minimum)
Beschrijving van de testsPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Zorg ervoor dat er een contrastverhouding van minstens 4,5:1 bestaat tussen de tekst (en tekst in beeldvorm) en de tekstachtergrond 0 0 G18
Zorg ervoor dat er een contrastverhouding van ten minste 3:1 bestaat tussen de tekst (en tekst in beeldvorm) en de tekstachtergrond 0 0 G145

2. Bedienbaar

De onderdelen van de gebruikersinterface, de formulieren en de navigatie zijn bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

Maak alle functies toegankelijk via het toetsenbord.

2.1.1 Toetsenbord
Beschrijving van de testsPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Handmatige test van enkel de homepage 0 0 SCR20

2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar
Beschrijving van de testsPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Falen van de succescriteria 2.2.1 en 2.2.4 van een meta-omleiding met een tijdsvertraging 0 0 F40
Falen van de succescriteria 2.2.1, 2.2.4 en 3.2.5 voor het gebruik van meta refresh met een tijdsvertraging 0 0 F40
2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen
Beschrijving van de testsPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Falen van het succescriterium 2.2.2 door het gebruik van het blink-element 0 0 F47

2.4 Navigeerbaar

2.4.1 Blokken omzeilen
Beschrijving van de testsPagina'sFoutenVerwijzing(en)
  • Voeg een link toe aan de bovenkant van elke pagina om direct naar het hoofdgedeelte van de inhoud te gaan
  • Voeg een link toe aan het begin van een herhaald inhoudsblok om naar het einde van dat blok te gaan
  • Voeg links toe aan de bovenkant van de pagina om naar elk van de inhoudsgebieden te gaan
4 18
2.4.2 Paginatitel
Beschrijving van de testsPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Geef een titel met behulp van het titelelement 0 0 H25
2.4.7 Focus zichtbaar
Beschrijving van de testsPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Handmatige test van enkel de homepage 0 0

3. Begrijpelijk

De informatie en het gebruik van de interface zijn begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina
Beschrijving van de testsPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Gebruik van taalattributen in het html-element 0 0 H57
3.1.2 Taal van de onderdelen
Beschrijving van de testsPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Gebruik taalattributen om taalveranderingen te identificeren 0 0 H58

3.2 Voorspelbaar

3.2.2 Bij input
Beschrijving van de testsPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Zorg voor een verzendknop 2 2 H32

4. Robuust

De inhoud kan op betrouwbare wijze worden gebruikt door een grote verscheidenheid aan gebruikers, inclusief technologieën

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen
Beschrijving van de testsPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Falen van het succescriterium 4.1.1 met betrekking tot de duplicatie van de waarden van het type ID 0 0 F77
Zorg ervoor dat id-attributen uniek zijn op een webpagina 0 0 H93
4.1.2 Naam, rol, waarde
Beschrijving van de testsPagina'sFoutenVerwijzing(en)
Met behulp van het titelattribuut van het kader en de iframe-elementen 0 0 H64
Gebruik van formulierelementen en links 0 0 H91

Verdere duiding bij dit verslag

Indien u vragen hebt rond dit rapport kan u contact opnemen met het Accessibility team bij de FOD BOSA op accessibility@bosa.fgov.be

Voor meer informatie over de betekenis van de WCAG criteria en toegankelijkheidstechnieken en kan u ook terecht op de website accessibility.belgium.be

Gedetailleerd scan-rapport bekijken